ค้นหา

บ้านท่าด่าน

บ้านท่าด่าน
เข้าชม 459 ครั้ง

สินค้าหลัก : ข้าว

ที่อยู่ศูนย์เรียนรู้ : ต.ดอนรัก อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

แผนที่ศูนย์เรียนรู้

สถานการณ์ของพื้นที่ : เกษตรกรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทํานา ทําสวนมะพร้าวและปลูกพืชผักสวนครัว พื้นที่มีความเหมาะสมกับการทำนา

แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการทํานาปีและนาปรังอย่างต่อเนื่อง ปลูกข้าวที่มีมูลค่าสูงและตลาดมีความต้องการ

จุดเด่น : การลดต้นทุนการผลิตข้าว การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว การผลิตข้าวปลอดสารเคมีเพื่อการค้า

http://www.facebook.com/ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร-ข้าวบ้านท่าด่าน-103828625532570

แชร์ :