ค้นหา

นโยบายเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ในนโยบายนี้เรียกว่า “ธนาคาร”) ขอขอบพระคุณท่านที่ให้ความไว้วางใจเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันของธนาคาร และขอแจ้งให้ท่านทราบว่า ธนาคารตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยอยู่เสมอ จึงมีการใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่นใดที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน (ในนโยบายนี้เรียกว่า “คุกกี้”) บนเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันของธนาคาร เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการใช้บริการ และช่วยให้ธนาคารสามารถพัฒนาคุณภาพการบริการให้ตอบสนองต่อความต้องการของท่านได้มากยิ่งขึ้น นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล และ นโยบายคุกกี้