ค้นหา

คำถามที่พบบ่อย

คือมาตรฐานสำหรับการส่งออกผักผลไม้สดซึ่งจำเป็นจะต้องขอการรับรอง GAP พืชอาหาร ของกรมวิชาการเกษตร ซึ่งเป็นมาตรฐานบังคับสำหรับการส่งออกในบางประเทศ โดยเฉพาะประเทศกลุ่มสหภาพยุโรป ข้อกำหนดมาตรฐานจะเกี่ยวข้องกับคุณภาพ ความปลอดภัยสินค้า การสอบกลับ สุขอนามัยในแปลง การจดบันทึกเป็นต้น ซึ่งผู้ต้องการใบรับรอง สามารถติดต่อได้ที่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร ในแต่ละท้องที่ ค้นหาข้อมูลติดต่อสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร ได้ที่เว็บไซต์ของกรมวิชาการเกษตร https://www.doa.go.th/th/

โดยทั่วไป มาตรฐานเกษตรอินทรีย์จะเป็นส่วนหนึ่งของระบบเกษตรอินทรีย์ ซึ่งแต่ละระบบจะมีมาตรฐานของตัวเอง แต่ในบางระบบ สามารถยอมรับมาตรฐานของระบบอื่นได้ หรือยอมให้หน่วยตรวจรับรองจัดทำมาตรฐานของตัวเองขึ้นมา แต่มาตรฐานนั้นก็จะถูกประเมินความเท่าเทียมและ/หรือความสอดคล้องกับมาตรฐานหลักของระบบนั้นๆ

ดังนั้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์ มกท. ได้พยายามผนวกรวมมาตรฐานของ 3 ระบบเข้าด้วยกันเป็นมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. คือ

(1) เกณฑ์มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ขั้นต่ำของสหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ (IFOAM Basic Standards)
(2) เกณฑ์มาตรฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์ของสหภาพยุโรปที่กำหนดไว้ในระเบียบ EU (EC) no. 834/2007 และ 889/2008
(3) เกณฑ์ปฏิบัติเกษตรอินทรีย์ในประเทศ ที่คณะอนุกรรมการมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. เป็นผู้กำหนดขึ้น (เฉพาะในส่วนของมาตรฐานเรื่องการเลี้ยงสัตว์ รายการอาหารในร้านอาหาร)