ค้นหา

ภาคการเกษตรของไทยในปัจจุบันต้องเผชิญปัญหาและความท้าทายนานัปการ เช่น ประชากรแรงงานภาคเกษตรสูงอายุมากขึ้น การขาดความรู้ของเกษตรกร ปัญหาน้าท่วม ภัยแล้ง พื้นที่ไม่สามารถทาการเพาะปลูกได้ ความผันผวนของราคาตลาดสินค้าเกษตร ส่งผลให้ผลิตภาพการผลิตอยู่ในระดับต่า หนี้สินครัวเรือนเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตการเกษตรให้มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นเป็นการเกษตรแบบสมัยใหม่ ด้วยการใช้ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ดิจิตอล นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์มาช่วยให้ชีวิตของเกษตรกรรุ่นใหม่ง่ายขึ้น สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุน และยกระดับเกษตรกรจากการเป็นผู้ผลิตมาเป็นผู้ประกอบการ

ธ.ก.ส. ได้ร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีทางการเกษตร จัดตั้งระบบเว็บไซต์ศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร ผลงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร และ ให้เป็นช่องทางในรูปแบบ Online สาหรับการเข้าถึงและเป็นแหล่งเรียนรู้พัฒนาศักยภาพของเกษตรกรในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร นอกจากนี้ ยังสนับสนุนเชื่อมโยงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่ลงสู่ระดับชุมชน 

วัตถุประสงค์

1

เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร โดยบูรณาการทางานร่วมกับเครือข่ายสถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน รวมทั้งภาคเกษตรกร 

2

เพื่อสนับสนุนถ่ายทอดข้อมูลความรู้สารสนเทศด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรไปสู่การเรียนรู้ในระดับเกษตรกรและชุมชนผ่านศูนย์เรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ 

3

เพื่อส่งเสริมการนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่านการวิจัย และการพัฒนานวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์ เพิ่มคุณภาพผลผลิต เพิ่มมูลค่าและผลิตภาพทางการเกษตรของเกษตรกรและผู้ประกอบการเกษตรในพื้นที่ 

ค่านิยม (Value)

Sustainability (S)

ความยั่งยืนทั้งองค์กร พนักงาน ลูกค้า ชุมชน เครือข่าย ผู้ถือหุ้น สังคม และสิ่งแวดล้อม

Accountability (A)

ความสำนึกในหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรม
การและพนักงาน

Knowledge (K)

การส่งเสริม และยกระดับการนำความรู้สู่นวัตกรรม
ให้เป็นธนาคารแห่งการเรียนรู้ และนำนวัตกรรมไปช่วยยกระดับรายได้ของเกษตรกร

Participation (P)

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

Respect (R)

ความเคารพและให้เกียรติต่อตนเองและผู้อื่น