ค้นหา

หน้าแรก

ข่าวสารและเตือนภัย

ราคาผลผลิต

อัพเดตล่าสุด

ประเภทราคา (บาท)
ข้าวเปลือกเจ้า9,ุ650.00
ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ13,500.00
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์12.50
สัปปะรดโรงงาน7.20
ปาล์มน้ำมัน4.65
ยางแผ่นดิบชั้น 344.54
น้ำยางสด41.00
สุกร94.00
ไข่ไก่สด376.60

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ความรู้และบทวิเคราะห์

แผนที่

นวัตกรรมเกษตร

รวบรวมความรู้นวัตกรรมการเกษตร

จากนักพัฒนานวัตกรรมและศูนย์เรียนรู้ต่าง ๆ

แผนที่

นวัตกรรมเกษตร

รวบรวมความรู้นวัตกรรมการเกษตร

จากนักพัฒนานวัตกรรมและศูนย์เรียนรู้ต่าง ๆ