ค้นหา

บ้านหัวอ่าว

บ้านหัวอ่าว
เข้าชม 622 ครั้ง

สินค้าหลัก
ฝรั่งกิมจู ฝรั่งไส้แดง

ที่อยู่ศูนย์เรียนรู้
หมู่ 5 ต.บางช้าง อ.สามพราน จ.นครปฐม

แผนที่ศูนย์เรียนรู้

สถานการณ์การของพื้นที่
เกษตรกรปลูกข้าวเป็นส่วนใหญ่ แต่ประสบปัญหาหลายด้าน เช่น ปัจจัยการผลิตราคาสูง ดินมีความสมบูรณ์ต่ํา การระบาดของโรคและแมลง รายได้ของเกษตรกรไม่เพียงพอกับรายจ่าย

แนวทางการพัฒนา
มุ่งพัฒนาเกษตรอินทรีย์ สร้างระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

จุดเด่น
การทำสวนเกษตรอินทรีย์ ฝรั่งปลอดสารพิษ และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากฝรั่ง มีตลาดในสวนช่วยเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน

http://www.facebook.com/Banhuaao

แชร์ :