ค้นหา

ยกระดับการผลิตถั่วลิสงฤดูฝน กรมวิชาการเกษตรเข้าถ่ายทอดองค์ความรู้

ญาณิน สุปะมา,สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดขอนแก่น กรมวิชาการเกษตร
เข้าชม 59 ครั้ง

กรมวิชาการเกษตร รุดถ่ายทอดเทคโนโลยียกระดับการผลิตถั่วลิสงฤดูฝน เพื่อสร้างความมั่นคงของระบบการผลิตพืช

น.ส.ญาณิน สุปะมา ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดขอนแก่น กรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า กลุ่มถั่วลิสง บ้านหนองทุ่งมน บ้านทุ่มพัฒนา หมู่ 3 และหมู่ 11 ตำบลเมืองใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง เป็นกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ผลิตถั่วลิสงในสภาพหลังนาฤดูแล้ง และสภาพไร่ฤดูฝนมายาวนานเกือบ 20 ปี แต่ปัญหาของเกษตรกรกลุ่มถั่วลิสงที่ผลิตถั่วลิสงในสภาพไร่ฤดูฝน คือ ขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงที่มีคุณภาพดีตรงตามสายพันธุ์ เมล็ดลีบ โรคโคนเน่าขาด รวมทั้งเกษตรกรยังขาดความรู้ในการใส่ปุ๋ยได้ไม่ตรงกับความต้องการใช้ของถั่วลิสง โดยใส่ในอัตราที่ต่ำและสูงเกินคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่พบในการผลิตถั่วลิสงสภาพไร่ฤดูฝนส่งผลกระทบ ทำให้ผลผลิตของถั่วลิสงต่ำและไม่ได้คุณภาพ ส่งผลให้ขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ที่จะนำไปปลูกในฤดูต่อไป

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จึงได้นำเทคโนโลยีเพื่อยกระดับการผลิตถั่วลิสงฤดูฝน เข้ามาถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยี เพื่อสร้างความมั่นคงของระบบการผลิตพืช ในพื้นที่กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วชุมชน ตำบลเมืองใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจและนำไปปฏิบัติจนเกิดทักษะและความเชี่ยวชาญ สามารถพัฒนาการผลิตถั่วลิสงของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตถั่วลิสงฤดูฝนสู่กลุ่มเกษตรกร ให้คำแนะนำการเลือกพันธุ์ให้เหมาะสม เช่น ไทนาน 9 ขอนแก่น 5 ขอนแก่น 6 และขอนแก่น 9 ส่วนการจัดการเมล็ดพันธุ์ให้คลุกเมล็ดป้องกันโรคที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ ด้วยสารเคมีแมนโคแซป+เมทาแล็กซิล-เอ็ม 4% อัตรา 5 กรัมต่อเมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม และคลุกเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงด้วยปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมอัตรา 200 กรัมต่อเมล็ดถั่วลิสง 12-15 กิโลกรัม แล้วปลูกทันที

สำหรับการจัดการดินต้องเตรียมดินให้ละเอียด ทำร่องระบายน้ำ เพื่อป้องกันน้ำขังในแปลงปลูก จัดการสมดุลธาตุอาหาร ด้วยการหว่านปูนขาวในช่วงเตรียมดินก่อนปลูก 7 วัน หรือ โดโลไมท์ ก่อนปลูก 14 วัน อัตรา 50-100 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่อถั่วลิสงงอกอายุ 7-14 วัน พ่นสารเคมีป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟ 1-2 ครั้ง เป็นการป้องกันไวรัสยอดไหม้ พร้อมกับใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 12-24-12 อัตรา 25 กิโลกรัมต่อไร่  หากในพื้นที่หาปุ๋ยเคมีสูตรแนะนำยาก ให้ใช้แม่ปุ๋ยผสมเพื่อให้ได้สูตรแนะนำ หรือใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 35 กิโลกรัมต่อไร่ การแก้ไขปัญหาเมล็ดลีบในการปลูกในสภาพไร่ดินทราย ให้โรยยิปซัมเมื่อถั่วลิสงอายุ 35-40 วัน ช่วงออกดอกลงเข็ม เก็บผลผลิตเมื่ออายุ 95-120 วัน ขึ้นอยู่กับอายุเก็บที่เหมาะสมของแต่ละพันธุ์ และหากเกษตรกรประสงค์เก็บเป็นเมล็ดพันธุ์ควรเก็บในช่วงที่แก่จัด โดยให้สังเกตจากเปลือกด้านในเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล หากเกษตรกรมีข้อสงสัยหรือต้องการคำแนะนำสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ 0-4320-3504

แชร์ :
ที่มาของเนื้อหา : https://www.dailynews.co.th/news/3617649/