ค้นหา

พืชสวนก้าวหน้ายะลา ครั้งที่ 1 ยกระดับคุณภาพทุเรียน ผ่านนวัตกรรมและเทคโนโลยี

กระทรวงพาณิชย์
เข้าชม 126 ครั้ง

สภาเกษตร จับมือ ศอ.บต. และภาคีเครือข่าย จัดงานพืชสวนก้าวหน้ายะลา ครั้งที่ 1 ยกระดับคุณภาพทุเรียน ผ่านนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพิ่มมูลค่าที่ยั่งยืน

นางเปรมวดี สันหนู ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงานพืชสวนก้าวหน้ายะลา 2567 ครั้งที่ 1 (Hortex Yala 2024) ภายใต้โครงการจัดการทุเรียนคุณภาพวิชาการเกษตรพืชทุเรียนและเทคโนโลยีและโครงการส่งเสริมการเชื่อมโยงเครือข่าย เพื่อการจับคู่ค้า ณ จุดรวบรวมทุเรียนวิสาหกิจชุมชนพัฒนาคุณภาพทุเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ ตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา

นางเปรมวดี สันหนู ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า ศอ.บต. ในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่ต้องการมุ่งเน้นการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยยึดหลักประชาชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา และสามารถให้ประชาชนพึ่งตนเองได้ โดยได้มีการสร้างองค์ความรู้ให้เกษตรกรที่ปลูกทุเรียนผ่านการพัฒนาคุณภาพผลผลิต การดูแลรักษา การป้องกันศัตรูพืช การให้ปุ๋ย และจดให้เป็นสินค้า GI สร้างเอกลักษณ์ทุเรียนเฉพาะพื้นที่ให้เป็นทุเรียนสะเด็ดน้ำ รวมถึงยังส่งเสริมช่องทางการตลาดจนทำให้ผลผลิตทุเรียนของจังหวัดยะลากลายเป็นจุดเด่นเป็นที่ต้องการของตลาดที่สูงขึ้นต่อไป

นายซาวาวี ปูลา ผู้บริหารการตลาดและนโยบาย วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทุเรียนหนามเขียว จ.ยะลา เปิดเผยว่า จากการจัดงานวันนี้จะทำให้เกษตรกรที่เข้าร่วมเปิดมุมมองการเปลี่ยนแปลงในการดูแลรักษาผลผลิตของทุเรียน นำองค์ความรู้ที่ได้รับจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อทำให้เกิดการกระตือรือร้นในการดูแลรักษามากขึ้น ส่งผลไปสู่คุณภาพและราคาของทุเรียนที่สูงขึ้นด้วย

สำหรับภายในงานมีการสัมมนาวิชาการเกษตร พืชทุเรียน การจัดบูทเครื่องจักรกลทางการเกษตร เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการเกษตร นิทรรศการจากหน่วยงาน ออกหน่วยบริการคลินิกเกษตร กิจกรรม Business Matching บูทพันธุ์ไม้ ปุ๋ย ธาตุอาหาร และเคมีภัณฑ์ทางการเกษตร โดยสภาเกษตรกรจังหวัดยะลา ร่วมกับ ศอ.บต. สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดยะลา เกษตรจังหวัดยะลา ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับห่วงโซ่มูลค่าทุเรียน และขยายกระจายพื้นที่การผลิตคุณภาพให้มากขึ้น โดยใช้ผลงานวิจัยองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการเพิ่มศักยภาพการผลิตทุเรียนยะลา และการเชื่อมโยงตลาด เพื่อเกษตรกรประชาชนที่สนใจในพื้นที่เข้าถึงรูปแบบการจัดการทุเรียนคุณภาพทั้งองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ก่อให้เกิดการสร้างรายได้จากพื้นที่การค้าทุเรียนยะลาเพิ่มขึ้น ตลอดจนความร่วมมือเกษตรกรที่เชื่อมโยงกับสวนทุเรียน วิสาหกิจชุมชน หน่วยงานรัฐ และภาคเอกชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

แชร์ :
ที่มาของเนื้อหา : https://mgronline.com/south/detail/9670000015880