ค้นหา

กรมพัฒนาฯทำแอปฯรู้จริงพืชดินปุ๋ย

กรมพัฒนาที่ดิน
เข้าชม 283 ครั้ง

นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวว่า ปัจจุบันเกษตรกรหลายพื้นที่ต้องแบกรับภาระต้นทุนในการซื้อปุ๋ยเคมีมาใช้ จึงมีแนวทางบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร ส่งเสริมให้เกษตรกรเน้นการใช้ปุ๋ยในปริมาณที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตรงกับความต้องการของพืชแต่ละชนิดรวมถึงลักษณะของดิน เพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร จึงคิดค้น นวัตกรรม รู้จริง พืช ดิน ปุ๋ย จากฐานข้อมูลความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรดินทั่วประเทศ ร่วมกับค่าความต้องการธาตุอาหารของพืชจากกรมวิชาการเกษตร ซึ่งสามารถให้คำแนะนำปุ๋ยได้อย่างเหมาะสมกับชนิดพืชและสามารถลดต้นทุนการผลิตสำหรับพืชเศรษฐกิจ

จากผลสำเร็จงานวิจัยสู่นวัตกรรม โดย นายยุทธศาสตร์ อนุรักติพันธุ์ ผอ.กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน ร่วมกับกรมวิชาการเกษตร พัฒนานวัตกรรมรู้จริง พืช ดิน ปุ๋ย ด้วยฐานข้อมูลความอุดมสมบูรณ์ของดินและความต้องการธาตุอาหารของพืชจนเป็น แอปพลิเคชั่น รู้จริง พืช ดิน ปุ๋ย (Thai Soil Fertility Management : TSFM) สามารถให้คำแนะนำการจัดการดินและปุ๋ยได้อย่างเหมาะสมสำหรับพืชเศรษฐกิจ 63 ชนิด ครอบคลุมพื้นที่เพาะปลูก 77 จังหวัด 923 อำเภอ 7,425 ตำบลสามารถเลือกผสมปุ๋ยใช้เองได้ถึง 51,256 สูตร พร้อมค่าใช้จ่ายที่ลดลงจากการใช้ปุ๋ยแต่ละสูตร เป็นทางเลือกให้แก่เกษตรกร

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดผ่านทางสมาร์ทโฟนได้ทั้งระบบ Android และIOS โดยลงทะเบียนครั้งเดียว กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนเท่านั้น “นวัตกรรมรู้จริง พืช ดิน ปุ๋ย” แอปพลิเคชั่นที่ให้คำแนะนำการใช้ปุ๋ยให้เหมาะสมตามความต้องการของพืชตรงตามสภาพดินที่ครบถ้วน แม่นยำ รู้ผลไว ใช้งานง่ายช่วยลดต้นทุนการใช้ปุ๋ย ลดการตกค้างจากสารเคมีในดิน ช่วยรักษาทรัพยากรดินและช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตเกษตรกรและสิ่งแวดล้อมด้วย

แชร์ :
ที่มาของเนื้อหา : https://www.naewna.com/local/754490