ค้นหา

‘เฉลิมชัย’ชูผู้นำวันพรุ่งนี้ สร้างความเข้มแข็งภาคเกษตร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เข้าชม 334 ครั้ง

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดการฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำในวันพรุ่งนี้ (Leaders for Tomorrow) ให้แก่ข้าราชการประเภทอำนวยการสูง 52 ราย เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์การเป็นผู้นำระดับสูง สามารถเชื่อมโยงบทบาทหน้าที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และงานนโยบายของกระทรวงเกษตรฯ

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้นำในวันพรุ่งนี้ (Leaders for Tomorrow) ให้แก่ข้าราชการประเภทอำนวยการสูงในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้บริหารระดับต้น 52 ราย ที่ส่วนราชการในกระทรวงเกษตรฯ และศึกษาดูงานในเขตพื้นที่ กทม.และปริมณฑล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์การเป็นผู้นำระดับสูงของหน่วยงาน ในการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นต่อไป สามารถเชื่อมโยงบทบาทหน้าที่ของตนเอง สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และงานนโยบายของรัฐ เสริมศักยภาพการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรฯ สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งมีผลกระทบต่อตนเองทีมงาน และองค์กร ให้สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยคาดหวังผลจากการฝึกอบรม คือ ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีความพร้อมเพื่อขึ้นสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นต่อไป

ดร.เฉลิมชัยกล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้มีการกำหนดกรอบยุทธศาสตร์ชาติ20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) เพื่อเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยสิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยข้าราชการที่จะร่วมทำงานและขับเคลื่อนนโยบายให้ก้าวไปข้างหน้า สิ่งสำคัญจึงเป็นการพัฒนาบุคลากรให้ก้าวทันเทคโนโลยีและนวัตกรรม อย่างไรก็ดีการเป็นผู้นำจะมีโอกาสในการขับเคลื่อนและโอกาสในการทำงานมากกว่า โครงการนี้จึงจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าอบรมทุกๆ ท่าน ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้ประสบความสำเร็จ

“สิ่งสำคัญที่ขอฝากไว้คือเมื่อเข้ามาเป็นผู้บริหาร สิ่งที่แยกแยะไม่ออกคือการเป็นผู้นำหรือเป็นเจ้านาย ซึ่งการเป็นผู้นำนั้นนอกจากจะได้งานที่มีคุณภาพแล้ว ยังได้หัวใจในการทำงานด้วย การทำงานให้ประสบความสำเร็จ ไม่สามารถทำงานด้วยตัวเองคนเดียวได้ จึงต้องมีการเชื่อมโยงการทำงานกับทุกภาคส่วน และขอขอบคุณการทำงานร่วมกันตลอด 4 ปีที่ผ่านมา ที่ได้ยึดมั่นมาเสมอว่าการเป็นผู้นำต้องไม่สร้างภาระให้กับองค์กร และขอฝากความหวังให้ผู้เข้ารับการอบรมจะเติบโตก้าวหน้ามาเป็นผู้นำที่ดี สามารถขับเคลื่อนงานโดยยึดเกษตรกรเป็นที่ตั้งมั่นใจว่าทุกท่านจะเป็นกำลังสำคัญในการทำให้ประเทศผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคและสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้ดียิ่งขึ้นได้ต่อไป” ดร.เฉลิมชัย กล่าว

แชร์ :
ที่มาของเนื้อหา : https://www.naewna.com/local/753726