ค้นหา

พบจุลินทรีย์ปฏิปักษ์เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง สยบโรคเมล็ดสีม่วงและโรคเมล็ดเน่า

กรมวิชาการเกษตร
เข้าชม 376 ครั้ง

กรมวิชาการเกษตร พบเชื้อบาซิลลัส ซับทิลิส สายพันธุ์ PSL49 สยบเชื้อราสาเหตุโรคเมล็ดสีม่วงและเชื้อราสาเหตุโรคเมล็ดเน่าโฟมอปซิส ในถั่วเหลืองได้ผล ลดการเกิดโรคในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ ถั่วเหลืองได้ 20% สร้างรายได้เพิ่มให้เกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองไร่ละ 1,000 บาท ลดต้นทุนใช้สารเคมีไร่ละ 340 บาท

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เผยว่า ถั่วเหลืองเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญ แต่ถั่วเหลืองเป็นพืชที่อ่อนแอต่อการเข้าทำลายของเชื้อสาเหตุโรคพืชหลายชนิด และมีหลายชนิดเป็นโรคที่ถ่ายทอดผ่านทางเมล็ดพันธุ์ ทำให้ถั่วเหลืองมีผลผลิตลดลง เมล็ดพันธุ์ไม่มีคุณภาพ โดยเฉพาะโรคที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์

“ในช่วงฤดูฝนจะพบโรคเมล็ดสีม่วง และโรคเมล็ดเน่าโฟมอปซิสเป็นจำนวนมาก ต้องมีการคัดทิ้งส่งผลทำให้สูญเสียผลผลิต สิ้นเปลืองแรงงาน การควบคุมโรคของเกษตรกรส่วนใหญ่จะใช้สารเคมี ส่งผลต่อสุขภาพของผู้ใช้และสิ่งแวดล้อมรวมถึงการใช้สารเคมีต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานๆ จะทำให้เชื้อโรคพืชเกิดการกลายพันธุ์และดื้อสารเคมี แนวทางหนึ่งที่จะช่วยลดปัญหาดังกล่าว ควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีด้วยการใช้เชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์เพื่อทดแทนการใช้สารเคมี ปลอดภัยต่อผู้ใช้และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนำไปสู่การควบคุมโรคอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต”

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการโรคที่สำคัญทางเศรษฐกิจในการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองคุณภาพสูง ได้ศึกษาการใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง พบว่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งทั้งเชื้อรา C.kikuchii ที่ก่อโรคเมล็ดสีม่วงและเชื้อรา Phomopsis sp. ก่อโรคเมล็ดเน่าโฟมอปซิส คือ เชื้อบาซิลลัส ซับทิลิส สายพันธุ์ PSL49 (Bacillus subtilis PSL 49) สามารถสร้างเอนโดสปอร์มีความทนทานต่อสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม และลดการเกิดโรคในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองได้สูงถึง 20% จึงนำมาพัฒนาเป็นสูตรสำเร็จรูปแบบผงที่ง่ายต่อการใช้งานของเกษตรกร

“หากเกษตรกรนําเทคโนโลยีการใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ไปควบคุมโรคเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองไปใช้อย่างต่อเนื่องจะสามารถลดการสูญเสียเมล็ดพันธุ์ที่ต้องคัดทิ้ง ทำให้เกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยไร่ละ 1,000 บาท ช่วยลดต้นทุนการใช้สารเคมีกำจัดโรคพืชเฉลี่ย 340 บาทต่อไร่ อีกทั้งยังลดการตกค้างของสารกำจัดโรคพืช ในสิ่งแวดล้อม และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของเกษตรกร”

สำหรับเกษตรกรที่สนใจเทคโนโลยีการใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ฯ เพื่อควบคุมโรคเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก โทร.0-55313-111.

แชร์ :
ที่มาของเนื้อหา : https://www.thairath.co.th/news/local/bangkok/2696625