ค้นหา

แปลงใหญ่ทุเรียนวังหว้า (1) ระยอง ผู้นำการผลิตทุเรียนคุณภาพพรีเมียม

กลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียนวังหว้า (1)
เข้าชม 478 ครั้ง

ไม้ผลที่มีชื่อเสียงและสามารถกอบโกยเงินเข้าประเทศได้เป็นอันดับหนึ่งของไทย นั่นก็คือ “ทุเรียน” ซึ่งทุเรียนเป็นผลไม้ที่มีความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัว ทั้งรูปลักษณ์ กลิ่น รสสัมผัสละมุน เป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภคในประเทศไทยและต่างประเทศ

นายสมพงษ์ บัวแก้ว เกษตรอำเภอแกลง จังหวัดระยอง กล่าวว่า สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ได้ให้ความสำคัญกับการผลิตทุเรียนคุณภาพเป็นอย่างมาก ในปี พ.ศ. 2564 จังหวัดระยองมีพื้นที่การปลูกทุเรียน จำนวน 101,034 ไร่ มีพื้นที่เก็บเกี่ยว 68,555 ไร่ ผลผลิต 120,080 ตัน (ข้อมูล : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร) โดยในพื้นที่อำเภอแกลง ที่มีการปลูกทุเรียนเป็นอันดับต้นๆของจังหวัดระยอง โดยมีจุดเด่นคือ สมาชิกแปลงใหญ่มีความรู้ความชำนาญในการปลูกทุเรียน, มีเกษตรกรต้นแบบและแปลงต้นแบบที่มีองค์วามรู้ด้านการผลิตทุเรียนคุณภาพ กลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียน ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง เข้มแข็ง สามารถเป็นจุดเรียนรู้ให้กับผู้ที่สนใจได้ เกษตรกรให้ความสำคัญกับคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผู้บริโภค อีกทั้งพื้นที่ทำการเกษตรของตำบลวังหว้า อำเภอแกลง เหมาะกับการปลูกทุเรียน ทางด้านสำนักงานเกษตรอำเภอแกลงได้ส่งเสริมให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มเพื่อยกระดับการผลิตทุเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการ เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพของผลิต มีการบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และเพื่อให้เกษตรกรสามารถเป็นผู้จัดการ บริหารจัดการผลิต ผลผลิต และการตลาดได้ โดยแนวทางการสนับสนุน 5 ด้าน คือ ลดต้นทุน เพิ่มผลลิต พัฒนาคุณภาพ การตลาด การบริหารจัดการ

นายธีระ กิจมาพวานนท์ ประธานแปลงใหญ่ทุเรียนวังหว้า (1) ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง กล่าวว่า ทางสำนักงานเกษตรอำเภอแกลง ได้มีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเข้ามาส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มเป็นแปลงใหญ่ ในชื่อ กลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียนวังหว้า (1)  ปัจจุบันมีสมาชิก 36 ราย พื้นที่การปลูกทุเรียนประมาณ 683 ไร่ ซึ่งภายในกลุ่มจะมีการแบ่งหน้าที่ต่างๆเพื่อบริหารจัดการกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการประชุม หารือ แลกแปลี่ยนความรู้กับสมาชิกในกลุ่ม , การลดต้นทุนการผลิต โดยการใช้ปุ๋ย ยากำจัดศัตรูพืช การฉีดสารเคมีให้ถูกช่วงเวลา ในปริมาณที่เหมาะสม , การใช้สารชีวภัณฑ์ โดยการผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา  ซึ่งทำให้ลดต้นทุนมากกว่า 2,000 บาท ต่อไร่ , การเพิ่มผลผลิตให้เพิ่มขึ้น , การวางแผนทำการตลาดล่วงหน้า วิธีการสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคอย่างไร Story การพัฒนาสินค้าการทำตลาดสินค้าทั้ง offline และ online

“ทั้งนี้ ในอนาคตกลุ่มแปลงใหญ่วังหว้า (1) ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง มีแนวทางที่จะพัฒนาด้านเงินทุนร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ เพื่อสนับสนุนแปลงใหญ่ ดอกเบี้ย ร้อยละ 1 บาท  เพื่อรับซื้อผลผลิตของสมาชิก และแปรรูป ยกระดับทุเรียนคุณภาพพรีเมียมของกลุ่มแปลงใหญ่พุหว้า (1) ต่อไป นายธีระ กิจมาพวานนท์” ประธานแปลงใหญ่ทุเรียนพุหว้า (1) กล่าวปิดท้าย

แชร์ :
ที่มาของเนื้อหา : https://siamrath.co.th/n/431484