ค้นหา

ฟิล์มคลุมดินที่ย่อยสลายได้ เพิ่มผลผลิตในการเพาะปลูก เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยวา จำกัด
เข้าชม 567 ครั้ง

นักวิจัย : บริษัท ไทยวา จำกัด

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา :

ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังเป็นอันดับหนึ่งของโลก และมีมูลค่าการส่งออกประมาณ 93,000 ล้านบาทต่อปี เนื่องจากความต้องการมันสำปะหลังทั่วโลกเพิ่มขึ้นทุกปี เพื่อนำไปใช้ผลิตอาหาร พลังงานชีวภาพ และไบโอพลาสติก แต่ปัจจุบันอุตสาหกรรมมันสำปะหลังไทยกำลังประสบปัญหาด้านความสามารถในการผลิตที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ หรือ Climate Change ที่ทำให้เกิดภาวะฝนทิ้งช่วง พืชขาดน้ำ ผลผลิตเสียหาย มีไม่เพียงพอต่อความต้องการตลาด เกษตรกรสูญเสียรายได้

การแก้ปัญหาดังกล่าวเกษตรกรจะใช้พลาสติกคลุมดิน (Plastic Mulch) เพื่อปรับอุณหภูมิและเก็บกักความชื้นภายในดิน รวมถึงควบคุมวัชพืช และป้องกันหน้าดินเสื่อมสภาพจากสภาวะอากาศแปรปรวน อย่างไรก็ตาม พลาสติกคลุมดินที่นิยมใช้กันทั่วไปทำจากพลาสติกชนิดโพลิเอธิลีน (PE) ซึ่งสลายตัวได้ยากในธรรมชาติ จึงอาจทิ้งสารพิษตกค้างและก่อให้เกิดการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมในระยะยาว นอกจากนี้ การกำจัดพลาสติกชนิดนี้ยังทำได้ยากและมีต้นทุนสูงเพราะต้องใช้แรงงานและอุปกรณ์เฉพาะ

บริษัท ไทยวา จำกัด จึงได้พัฒนาพลาสติกชีวภาพชนิดย่อยสลายได้ (Biodegradable Bioplastic) ภายใต้แบรนด์ ROSECO โดยวัตถุดิบที่ใช้เป็นเม็ดพลาสติกที่ทำจากมันสำปะหลังซึ่งมีคุณสมบัติแข็งแรง ทนความร้อน และสามารถย่อยสลายได้ด้วยจุลินทรีย์และแบคทีเรียตามธรรมชาติ จึงช่วยลดมลพิษในสิ่งแวดล้อม  

พลาสติกหรือฟิลม์คลุมดินสามารถนำไปใช้ในการปลูกพืชสวนหรือพืชเศรษฐกิจซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรลดการพึ่งพาสารกำจัดวัชพืชและช่วยเพิ่มผลผลิตอย่างเห็นได้ชัด

จุดเด่นนวัตกรรม :

  • อัตราการงอกและการเติบโตสูงขึ้น เนื่องจากฟิล์มช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นในดิน และเป็นการแก้ปัญหาฝนทิ้งช่วงที่เกษตรกรกำลังประสบอยู่ จึงช่วยเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังได้มากยิ่งขึ้น สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรเพิ่มมากขึ้น
  • เมื่อสิ้นฤดูกาลเพาะปลูก เกษตรกรสามารถไถกลบฟิล์มชีวภาพ ROSECO หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตซึ่งจะย่อยสลายและกลายเป็นปุ๋ยในดินที่มีประโยชน์ต่อจุลินทรีย์ ช่วยบำรุงดิน ช่วยลดขั้นตอนยุ่งยาก และต้นทุนในการกำจัด เพิ่มความสะดวกให้แก่เกษตรกร
  • ช่วยลดการใช้สารเคมีเพื่อกำจัดวัชพืช ลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร

ข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามที่ :

บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) อาคารไทยวา 1 ชั้น 6 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ : 02-285-0040

แชร์ :
ที่มาของเนื้อหา : https://www.thairath.co.th/futureperfect/articles/2740657