ค้นหา

เซียนบีฟ แพลตฟอร์มบริหารจัดการข้อมูลฟาร์มโคเนื้ออย่างเป็นระบบ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการฟาร์มอย่างมีมาตรฐาน

บริษัท ซินเทลลิเจนท์ จำกัด
เข้าชม 289 ครั้ง

นักวิจัย : บริษัท ซินเทลลิเจนท์ จำกัด

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา :

เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อยนิยมเลี้ยงโคเนื้อแบบปล่อยตามทุ่ง ขาดการควบคุม ดูแล และไม่เก็บข้อมูลสำคัญต่างๆเกี่ยวกับการเลี้ยงโคเนื้อที่มีผลต่อรายได้และต้นทุนของเกษตรกร สอดคล้องกับข้อมูลของกรมปศุสัตว์ พบว่า การเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรไทย ผู้เลี้ยงมักจะไม่จดบันทึกพันธุ์ประวัติของโค และน้ำหนักโคเนื้อตามระยะการเจริญเติบโตซึ่งเป็นข้อมูลที่ส่งผลต่อการผลิตให้เนื้อโคมีคุณภาพตรงตามความต้องการของผู้บริโภค
บริษัทซินเทลลิเจนท์ จำกัด สตาร์ทอัพเทคโนโลยีการเกษตรไทยภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานวิจัยแห่งชาติจึงได้ออกแบบและพัฒนาแพลตฟอร์มบริหารจัดการข้อมูลฟาร์มโคเนื้อผ่านแอปพลิเคชั่นเซียนบีฟ Zyan Beef ที่มีฟีเจอร์การใช้งานตอบโจทย์เกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อ

จุดเด่นนวัตกรรม :

  • เก็บข้อมูลต่างๆอย่างเป็นระบบ ออกแบบให้ใช้งานง่ายและสะดวก มีระบบฟังก์ชั่นที่แจ้งเตือนเกษตรกรเกี่ยวกับกิจกรรมที่ต้องทำในแต่ละวัน ช่วยให้เกษตรกรเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตโคและบริหารจัดการฟาร์มมากยิ่งขึ้น
  • บันทึกข้อมูลเก็บประวัติที่สำคัญๆซึ่งส่งผลต่อผลผลิตของโคเนื้อ อาทิเช่น 1) ประวัติสายพันธุ์โค 2) ประวัติการเจ็บป่วย การรักษา และการให้ยา 3) ประวัติการเกิดโรคระบาด 4) ประวัติการทำวัคซีนและถ่ายพยาธิ โคเนื้อจำเป็นต้องมีการฉีดวัคซีนเพื่อควบคุมโรคที่สำคัญตามระยะการเจริญเติบโตของโคเนื้อ เกษตรกรต้องเก็บบันทึกข้อมูลไว้เพื่อติดตามดูแลการให้วัคซีนได้ครบตามมาตรฐานของตลาดส่งออก เพื่อป้องกันการเกิดโรคแก่โคขุนซึ่งสร้างความเสียหายให้แก่เกษตรกรได้
แสดงการบันทึกการฉีดวัคซีนควบคุมโรคสำคัญต่างๆ

5) ประวัติการสืบพันธุ์ของโคเนื้อ เช่น ข้อมูลการผสมพันธุ์ ระยะเวลาการเป็นสัด การตั้งท้องและคลอด และจำนวนลูกที่คลอด เป็นต้น โดยปกติช่วงการเป็นสัดของโคเฉลี่ย 21 วัน การเก็บประวัติการเป็นสัดของแม่โคเป็นสิ่งสำคัญในการช่วยสังเกตการเป็นสัด หากเกษตรกรไม่ทราบเนื่องจากไม่เก็บข้อมูลไว้ แม่โคไม่ได้รับการผสมพันธุ์ เกษตรกรจึงเสียโอกาสการได้รับผลตอบแทนการผลิตลูกโคเนื้อซึ่งส่งผลต่อรายได้ของเกษตรกร

วงรอบการเป็นสัดของโคเฉลี่ย 21 วัน แสดงบันทึกการผสมพันธุ์ของโค

6) อายุและน้ำหนักโคเนื้อ การบันทึกอายุและน้ำหนักของโคจะช่วยให้อาหารได้อย่างถูกต้องตามหลักโภชนาการที่ดีและตามความต้องการของโคในแต่ละช่วงระยะเวลาการขุนซึ่งมีผลต่อการเจริญเติบโต เช่น การพัฒนาความสูงและความยาวของโครงร่าง การสร้างกระดูก กล้ามเนื้อ สร้างไขมันแทรกในเนื้อได้อย่างสม่ำเสมอทั่วทั้งตัว ทำให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น เนื้อมีคุณภาพ เมื่อตัดแต่งจะขายได้ราคาดี อีกทั้งเมื่อโคขุนมีการเจริญเติบโตที่ดี สุขภาพแข็งแรง โคขุนมีภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้น การใช้ยาปฏิชีวะลดลงจึงช่วยลดต้นทุนให้เกษตรกรได้ด้วย ทำให้เกษตรกรมีกำไรเพิ่มมากขึ้น

ข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามที่ : 

บริษัท ซินเทลลิเจนท์ จำกัด เบอร์โทรศัพท์ : 083-036-4720 email : [email protected]

แชร์ :
ที่มาของเนื้อหา : https://expert.dld.go.th/webnew/index.php/en/news-menu/livestock-news-menu/507-2565-09-09