ค้นหา

ทุ่นตรวจวัดและแจ้งเตือนคุณภาพน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรียลไทม์ เฝ้าระวังและแจ้งเตือนน้ำเค็มเข้าพื้นที่การเกษตร ป้องกัน ลดความเสียหายผลผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เข้าชม 187 ครั้ง

นักวิจัย : นายอนุสรณ์ รัตนะธนโอภาส  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา :

ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่กำลังประสบปัญหาการรุกล้ำของน้ำเค็ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่บริเวณตอนล่างของแม่น้ำสายหลักหลายสายที่มีทางเชื่อมออกสู่ทะเล เช่น แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำท่าจีน โดยสภาพปัญหานี้นับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น และส่งผลกระทบโดยตรงต่อการขาดแคลนน้ำจืดเพื่อการเกษตรกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูแล้ง จนก่อให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่และผลผลิตในแปลงปลูกนาข้าว สวนผลไม้ เช่น ส้ม ส้มโอ มะม่วง ทุเรียน ลิ้นจี่ เป็นต้น แปลงผัก สวนกล้วยไม้ รวมไปถึงบ่อเลี้ยงปลาได้รับผลกระทบทำให้ผลผลิตเสียหาย เกษตรกรสูญเสียรายได้อย่างมาก

การแก้ปัญหาโดยเก็บตัวอย่างน้ำในคลองนำไปตรวจวัดค่าความเค็ม หากพบว่ามีน้ำเค็มเกินค่ามาตรฐานที่กำหนด (สูงกว่า 1.2 ppt ) จะประกาศแจ้งเตือนให้กับเกษตรกรในพื้นที่ทราบนั้น ไม่สามารถแจ้งเตือนน้ำเค็มรุกล้ำได้อย่างทันท่วงที สร้างปัญหาให้ผลผลิตเสียหาย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีจึงพัฒนาทุ่นตรวจวัดและแจ้งเตือนคุณภาพน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ขึ้นเพื่อใช้ตรวจสอบและติดตามสถานการณ์การรุกล้ำของน้ำเค็มในคลองและพื้นที่เสี่ยงภัยต่างๆ เพื่อเฝ้าระวังและแจ้งเตือนคุณภาพน้ำโดยเฉพาะค่าความเค็มที่สูงกว่ามาตรฐานกำหนดให้กับเกษตรกร เพื่อเตรียมป้องกันและรับมือได้อย่างทันท่วงที

จุดเด่นนวัตกรรม :

  • ระบบอัตโนมัติเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ส่งข้อมูลแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแบบเรียลไทม์ เมื่อค่าความเค็มในน้ำสูงกว่า 1.2 ppt ซึ่งเป็นค่าความเค็มที่เป็นอันตรายต่อพืช 
  • เก็บข้อมูลน้ำเป็นรายชั่วโมง เกษตรกรสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปวางแผนการจัดการน้ำในพื้นที่ของตนเอง ขุดบ่อหรือร่องสวนให้ลึกขึ้นเพื่อเพิ่มพื้นที่น้ำจืดเข้ามาเก็บกักไว้ หรือสูบน้ำเข้ามากักเก็บไว้ก่อนที่น้ำเค็มจะรุกล้ำเข้ามาได้อย่างทันท่วงที
  • ตัวทุ่นมีน้ำหนักเบา สามารถเคลื่อนย้ายไปติดตั้งได้ทุกที่ แม้สายส่งไฟฟ้าเข้าไปไม่ถึง เนื่องจากมีแผงโซลาร์เซลล์ขนาด 20 วัตต์สำหรับผลิตไฟฟ้าให้ระบบ และมีราคาเหมาะสมไม่แพง เกษตรกรสามารถเข้าถึงได้ง่าย 
  •  เซนเซอร์ตรวจวัดคุณภาพน้ำสามารถวัดค่าคุณภาพน้ำได้ถึง 6 พารามิเตอร์ ได้แก่ ความเค็ม อุณหภูมิ ความถ่วงจำเพาะ กรด-ด่าง การนำไฟฟ้า และของแข็งที่ละลายน้ำ

ข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามที่ : 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  เบอร์โทรศัพท์ : 024707489, 024707490, 024707491 อีเมล : [email protected]

แชร์ :
ที่มาของเนื้อหา : https://www.researchworldthailand.com/%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B7/