ค้นหา

จุลินทรีย์คึกคัก นวัตกรรมชีวภัณฑ์จุลินทรีย์ฟื้นฟูดิน ล้างพิษสะสมตกค้างในดิน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เข้าชม 543 ครั้ง

นักวิจัย : ศาสตราจารย์ ดร. อลิสา วังใน ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา :

ไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมที่มีปัญหาสารเคมีทางการเกษตรปนเปื้อนในดินและน้ำ เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่นิยมทำเกษตรเชิงเดี่ยวอย่างต่อเนื่อง มีการใช้ยาฆ่าหญ้า ยาฆ่าแมลงปริมาณมาก ปนเปื้อนสู่ดินและแหล่งน้ำสาธารณะ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงพัฒนาหัวเชื้อจุลินทรีย์ย่อยสลายสารพิษใช้ฉีดพ่นทั่วพื้นที่ปนเปื้อน เช่น นาข้าว พืชไร่ สวนผัก สมุนไพร สวนผลไม้ และสวนไม้ดอกไม้ประดับ โดยใช้ชื่อ “จุลินทรีย์คึกคัก” บายอลิซ โดยคัดเลือกจุลินทรีย์ธรรมชาติจากดินนำมาผสมสูตรให้มีสัดส่วนที่เหมาะสมสามารถย่อยสลายสารปราบศัตรูพืช เช่น ยาฆ่าแมลงและยาฆ่าหญ้าที่ตกค้างในดินการเกษตร หลังฉีดพ่น ปริมาณสารตกค้างลดลงในปริมาณที่ไม่สามารถตรวจพบได้ อีกทั้งช่วยฟื้นฟูดิน เพิ่มความสมบูรณ์ของดิน มีคุณสมบัติเร่งการเจริญเติบโตของพืช (Plant growth promoting bacteria) โดยผลิตสารอินทรีย์ที่พืชต้องการ หรือเปลี่ยนรูปสารอนินทรีย์ในดินให้เป็นประโยชน์แก่พืช จึงสามารถใช้ได้โดยตรงกับพืช หรือใช้ผสมในปุ๋ยอินทรีย์/ปุ๋ยชีวภาพเพิ่มปริมาณธาตุอาหารในดินแก่พืชได้ สามารถเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และสร้างอาหารที่ปลอดภัยแก่ผู้บริโภค ผลผลิตขายได้ราคาดี ทำให้เกษตรกรมีรายได้ที่มากขึ้น และช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

การใช้จุลินทรีย์คึกคักในแปลงนาข้าว นอกจากลดสารตกค้างแล้ว พบว่า ข้าวแตกรวงดีขึ้นต่อไร่ ปริมาณและคุณภาพเมล็ดข้าวดีขึ้น 1.75 เท่า ส่วนแปลงผักสลัดผลผลิตออกมาสวย ต้นงาม แข็งแรง ในส่วนของผลการใช้กับไม้ดอกไม้ประดับ เช่น ดอกดาวเรือง เมื่อใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์ฟื้นฟูดิน ดาวเรืองมีดอกใหญ่ขนาดจัมโบ้ ขนาดใหญ่ สีเหลืองสด และสมบูรณ์มากขึ้น เก็บผลผลิตขายได้มากกว่าเดิม 2.75 เท่า และขายได้ราคาดี ส่วนสลัดคอสที่ใส่จุลินทรีย์ ผักไม่มีโรค ใบสะอาด รสชาติดี กรอบ ไม่ขม และใบเขียวกว่า น่ารับประทาน

จุดเด่นนวัตกรรม :

  • ใช้ระยะเวลาไม่นานสลายสารพิษตกค้างในดิน โดยปกติการเปลี่ยนพื้นที่เกษตรเคมีเป็นเกษตรปลอดภัยหรือเกษตรอินทรีย์ต้องรอให้สารพิษสลาย 3-5 ปี แต่หัวเชื้อจุลินทรีย์ เมื่อฉีดพ่นในพื้นที่ปนเปื้อนประกอบกับกระบวนการไถพรวนและปลูกปอเทืองบำรุงดินควบคู่ไปด้วยทิ้งไว้ 8 เดือน -1 ปี ผืนดินถูกฟื้นฟูกลับมาสมบรูณ์
  • เร่งการเจริญเติบโตของพืช 3 เท่า เพิ่มปริมาณและคุณภาพผลผลิต ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้มากขึ้น
  • ฟื้นฟูดิน เพิ่มความสมบรูณ์และตรึงไนโตรเจนในดิน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

แปลงทดสอบนาข้าวแบบหว่าน
แปลงที่นำเมล็ดแช่ในหัวเชื้อ และใช้หัวเชื้อ 1 ครั้งระหว่างการเพาะปลูก ต้นข้าวจะเจริญได้ไดีและออกรวงเร็วกว่า
ต้นกล้ากาแฟอาราบิก้า อายุ 4 สัปดาห์ เจริญเร็ว และมีรากที่แข็งแรง
สวนผักสลัดอินทรีย์ ผู้ประกอบการส่งผักสลัดอินทรีย์สู่ห้างสรรพสินค้า
สวนดอกดาวเรือง จำนวนดอกเพิ่มขึ้น 2.75 เท่า ดอกใหญ่ ขนาดจัมโบ้ ราคาขายดี ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น
กะเพรา อายุ 3 สัปดาห์

ข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามที่ : 

บริษัท ไบโอม จำกัด เบอร์โทรศัพท์ : 02-0008887, 098-5539197, 061-8318555 E-mail : [email protected]

แชร์ :
ที่มาของเนื้อหา : เปิดโลกวิสาหกิจเริ่มต้นด้านการเกษตร Thailand AgTech Startup สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ