ค้นหา

Merinium Farm ระบบเกษตรอัจฉริยะสื่อสารข้อมูลไร้สาย ด้วยเทคโนโลยีผลิตพลังงานในตัวด้วยแสง

MERLINIUM เจ้าของผลงาน NIA หน่วยงานสนับสนุนทุนวิจัย
เข้าชม 629 ครั้ง

นักวิจัย :
MERLINIUM เจ้าของผลงาน NIA หน่วยงานสนับสนุนทุนวิจัย

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา :
Merlinium Farm มุ่งเน้นพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับเกษตรกรสวนทุเรียน เนื่องจากเป็นพืชเศรษฐกิจของ ประเทศไทยที่มีมูลค่าสูง อีกทั้งยังเป็นพืชที่ต้องการการดูแลโดยเฉพาะที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลาในเรื่องของการ ให้น้ํา และได้มองเห็นถึงปัญหาของเกษตรกรสวนทุเรียน ซึ่งประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ความยุ่งยากในการ ติดตั้งสมาร์ทฟาร์มเนื่องจากเป็นพืชประเภทไม้ยืนต้น เกษตรกรบางรายเคยติดตั้งไปแล้วแต่ใช้งานได้ยาก ซึ่งระบบ สมาร์ทฟาร์มที่มีอยู่ในปัจจุบันมีราคาค่อนข้างแพงและอาจจะไม่เหมาะสมกับการใช้งานภายในสวน ปัญหาการเดิน สายไฟเพราะไม่สามารถเดินสายไฟทั้งสวนได้ เนื่องจากมีพื้นที่กว้างขวาง การดูแลไม่ทั่วถึง ดังนั้นการจะเดินทางนํา ระบบไปติดตั้งจนกระทั่งการดูแลรักษาระบบก็ทําได้ยาก และอาจมีปัญหาเรื่องพลังงานไฟฟ้าที่ไม่เพียงพอ

ซึ่งด้วยจุดเด่นของเมอร์ลิเนียมฟาร์มที่เป็นระบบปรับปรุงและพัฒนาขึ้นเพื่อให้สอดคล้อง
กับสวนทุเรียนโดยเฉพาะ ในราคาที่จับต้องได้ สามารถติดตั้งได้ง่าย ติดตั้งแบบไม่ต้องเดิน สายไฟ ขับเคลื่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ความเข้มต่ํานั้น สามารถทําให้เกษตรกรติดตั้ง เองได้ มีระบบสมาร์ทภายในสวน ช่วยลดการขาดแคลนแรงงาน การบริหารจัดการน้ําและ ทรัพยากรไม่ให้เกิดการใช้อย่างสิ้นเปลือง

คุณสมบัติและจุดเด่นของผลงาน :
แพลตฟอร์มบริหารจัดการระบบน้ําสําหรับสวนทุเรียน สื่อสารข้อมูลไร้สาย โดยใช้เทคโนโลยีผลิตพลังงานในตัวด้วยแสงความเข้มต่ํา

ผลที่คาดว่าจะเกิดจากการนําไปใช้ :
เกษตรกรสามารถวางแผนการดูแลสวน และนําข้อมูลมาวิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับผลลัพธ์ของข้อมูลพารามิเตอร์ต่าง ๆ วิธีการนี้สามารถทําให้เกิดระบบปัญญาประดิษฐ์เข้ามาช่วยจัดการระบบภายในสวนทุเรียนได้ในอนาคต

แชร์ :
ที่มาของเนื้อหา : TRIUP Fair งานมหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2566