ค้นหา

การศึกษาการเพาะเลี้ยงปลาพลวงหินปีที่ 2

สมพร กันธิยะวงค์ และคณะ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กรมประมง
เข้าชม 1,078 ครั้ง