ค้นหา

การยกระดับคุณภาพข้าวและการบริหารจัดการระบบการผลิตข้าวแบบครบวงจรในระดับกลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่

หัวหน้าโครงการ : นิตยา รื่นสุข คณะวิจัย นพดล ประยูรสุข กิตติพงษ์ ศรีม่วง กนกอร วุฒิวงศ์ ธารารัตน์ มณีน่วม ปรัชญา แตรสังข์ วราภรณ์ วงศ์บุญ รัฐพงศ์ มีกุล วราพงษ์ ชมาฤกษ์ สุภาพร จันทร์บัวทอง
เข้าชม 1,432 ครั้ง