ค้นหา

ไข่ไก่

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรม ณ จุดรับซื้อหรือตลาดสำคัญ

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

A B C D E F G
1
ไข่ไก่
2
ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรม ณ จุดรับซื้อหรือตลาดสำคัญ
3
ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
4
หน่วย : บาท/ร้อยฟอง
5
ปี 2566 ไข่ไก่สดคละ ไข่ไก่ เบอร์ 3 ไข่ไก่ เบอร์ 4
6
7
เดือน วันที่ สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ ฟาร์ม นายสมาน ทองดี ฟาร์มจินฮั่วเส็ง ฟาร์ม นายสมาน ทองดี ฟาร์มจินฮั่วเส็ง
8
อ.เมือง อ.ปากช่อง อ.หนองม่วง อ.ปากช่อง อ.หนองม่วง
9
จ.ฉะเชิงเทรา จ.นครราชสีมา จ.ลพบุรี จ.นครราชสีมา จ.ลพบุรี
10
081-9404015 โทร. 086-6501271 โทร. 081-8364177 โทร. 086-6501271 โทร. 081-8364177
11
พฤษภาคม 24 380.00 416.60 367.00 399.60 336.00
12
" 25 380.00 416.60 367.00 399.60 336.00
13
" 26 380.00 416.60 367.00 399.60 336.00
16
" 29 380.00 416.60 367.00 399.60 336.00
17
" 30 380.00 416.60 373.00 399.60 346.00
18
" 31 380.00 416.60 373.00 399.60 346.00
19
มิถุนายน 1 380.00 416.60 373.00 399.60 346.00
20