ค้นหา

แปลงใหญ่ทุเรียนตำบลย่านยาว

กรมส่งเสริมการเกษตร
เข้าชม 340 ครั้ง

ที่อยู่ : บ้านทำเนียบ ต.ย่านยาว อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี
จุดเด่น : ทุเรียน
ชื่อประธาน ศพก./ศูนย์เครือข่าย : นายสานนท์ พรัดเมือง
โทร. 0653500493

แชร์ :
ที่มาของเนื้อหา : ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร (ศพก.)