ค้นหา

สินเชื่อนวัตกรรมดีมีเงินทุน

เข้าชม 242 ครั้ง

โครงการสินเชื่อนวัตกรรมดีมีเงินทุน

1. ผู้กู้ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
– เป็นเกษตรกร หรือ บุคคลทั่วไป
– มีแผนธุรกิจที่ชัดเจน
– มีประสบการณ์ในธุรกิจของตนเองเป็นเวลาพอสมควร
– ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการประกอบอาชีพ

2. วัตถุประสงค์การกู้เงิน ดังนี้
– เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย หรือ เพื่อเป็นค่าลงทุน หรือกู้ทั้งสองวัตถุประสงค์พร้อมกัน
– เพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรม พาณิชยกรรม หรือ บริการ

3. มีเงื่อนไขสำคัญ คือ ต้องใช้เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมในการประกอบอาชีพ เช่น ระบบน้ำหยด  ระบบโรงเรือนอัจฉริยะ ระบบปลูกผักไฮโดรโพนิกส์ ใช้ Application วางแผนการผลิต ระบบรับ Order ลูกค้า และอื่น ๆ เป็นต้น

4. หลักประกันเงินกู้
– จำนองที่ดิน  กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของวงเงินจำนอง
– บุคคล 2 คนค้ำประกัน กู้ได้ไม่เกิน 300,000 บาท
– บุคคล 5 คนขึ้นไปค้ำประกัน กู้ได้ไม่เกิน 300,000 บาท
– ใช้ บสย. ค้ำประกันได้

4. ระยะเวลาผ่อนชำระ
– กู้เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ส่งชำระตามที่มาของรายได้ (งวดเดือน สามเดือน หกเดือน หรืองวดปีละครั้ง) ระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 12 เดือน
– กู้เพื่อเป็นค่าลงทุน ส่งชำระตามที่มาของรายได้ (งวดเดือน สามเดือน หกเดือน หรืองวดปีละครั้ง) ระยะเวลาส่งชำระสูงสุดไม่เกิน 10 ปี

5. อัตราดอกเบี้ย
– กู้เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย คิดอัตราร้อยละ 4 ต่อปี
– กู้เพื่อเป็นค่าลงทุน ปีที่ 1-3 คิดอัตราร้อยละ 4 ต่อปี และตั้งแต่ปีที่ 4 เป็นต้นไปคิด MRR (ปัจจุบัน MRR=6.5)

แชร์ :
ที่มาของเนื้อหา : https://www.baac.or.th/th/out/index.html