ค้นหา

กล่องเลี้ยงจิ้งหรีดอัตโนมัติ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เข้าชม 418 ครั้ง

นักวิจัย : ผศ.ดร.ปิยะพงษ์ ศรีวงษ์ราช, ผศ.ดร.ชามา อินซอน, นายธนกร พรมโคตรค้า และนายพงศธร โชติวีระกุล

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา :

จิ้งหรีดเป็นแมลงเศรษฐกิจที่เกษตรกรนิยมเพาะเลี้ยงกันมากเพื่อการจำหน่าย การเลี้ยงจิ้งหรีดของเกษตรกรในปัจจุบันจะเลี้ยงในโรงเรือนแบบเปิดโดยมีการสร้างคอกให้กับจิ้งหรีด สำหรับการให้อาหารและน้ำจะอาศัยแรงงานคนเป็นหลัก จากสภาพโรงเรือนแบบเปิดดังกล่าวส่งผลให้การเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดมีปัญหาหลายด้าน เช่น อัตราการตายของจิ้งหรีดเนื่องจากสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม การใช้พื้นที่เพาะเลี้ยงไม่มีประสิมธิภาพ และความยากลำบากในการปฎิบัติงานของเกษตรกร จากปัญหาดังกล่าวจะเห็นว่ารูปแบบการเลี้ยงจิ้งหรีดของเกษตรกรในปัจจุบันนั้นยังไม่เหมาะสมเท่าใดนัก คณะผู้วิจัยจึงมีแนวคิดพัฒนารูปแบบการเลี้ยงจิ้งหรีดใหม่ให้เป็นแบบระบบปิดที่ได้มาตรฐาน ง่ายต่อการทำความสะอาด เป็นการ ใช้พื้นที่ในการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และมีระบบดูแลอัตโนมัติเพื่อแก้ปัญหาในเรื่องของแรงงาน โดยอาศัยการทำงานของไมโครคอนโทรลเลอร์ร่วมกับระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IOT)

จุดเด่นนวัตกรรม :

กล่องเลี้ยงจิ้งหรีดอัตโนมัติ เป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเลี้ยงจิ้งหรีดแบบดั่งเดิมให้มีประสิทธิภาพและง่ายต่อการจัดการมากยิ่งขึ้น สามารถให้อาหารและน้ำแบบอัตโนมัติตามคำสั่งที่กำหนดบนหน้าตู้ควบคุม หรือผ่านทางมือถือ สามารถลดความร้อนสะสมภายในตู้เลี้ยงจิ้งหรีดได้ด้วยพัดลมระบายอากาศ โดยการกำหนดค่าอุณหภูมิสูงสุดที่ยอมให้เกิดขึ้นได้ ช่วยลดเวลาและการใช้แรงงานคนในการเลี้ยงจิ้งหรีดของเกษตรกร อีกทั้งยังใช้พื้นที่ในการเลี้ยงจิ้งหรีดน้อยกว่าเมื่อเทียบกับวิธีการเลี้ยงแบบเดิมและลดอัตราการตายของจิ้งหรีดได้ประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์

ข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามที่ : ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทรศัพท์ : 081-9409903 อีเมล์ : [email protected]

แชร์ :
ที่มาของเนื้อหา : https://www.facebook.com/kuservice.ku.ac.th/?locale=th_TH