ค้นหา

สุกรพันธุ์ผสม น้ำหนัก 100 กก.ขึ้นไป และ ไก่รุ่นพันธุ์เนื้อ

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรม ณ จุดรับซื้อหรือตลาดสำคัญ

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

A B C D E
1
สุกรพันธุ์ผสม น้ำหนัก 100 กก.ขึ้นไป และ ไก่รุ่นพันธุ์เนื้อ
2
ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรม ณ จุดรับซื้อหรือตลาดสำคัญ
3
ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
4
หน่วย : บาท/กก.
5
ปี 2566 สุกรพันธุ์ผสม น้ำหนัก 100 กก.ขึ้นไป ไก่รุ่นพันธุ์เนื้อ
6
7
เดือน วันที่ ฟาร์มคุณบำเพ็ญ ฟาร์มคุณณรงค์ พิพัฒสุวรรณ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
8
ต.มาบแค อ.เมือง อ.เมือง อ.ศรีราชา
9
จ.นครปฐม จ.นครปฐม จ.ชลบุรี
10
โทร. 081-8564975 โทร. 034-960255 โทร. 087-5380032
11
พฤษภาคม 24 68.00 47.00 46.00
12
" 25 68.00 47.00 46.00
13
" 26 68.00 47.00 46.00
16
" 29 82.00 48.00 46.00
17
" 30 82.00 48.00 46.00
18
" 31 82.00 48.00 46.00
19
มิถุนายน 1 82.00 48.00 46.00
20