ค้นหา

สารกาแฟโรบัสต้า

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรม ณ จุดรับซื้อหรือตลาดสำคัญ

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

A B C D E F G H
1
สารกาแฟโรบัสต้า
2
ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรม ณ จุดรับซื้อหรือตลาดสำคัญ
3
ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
4
หน่วย : บาท/กก.
5
ปี 2566 สารกาแฟโรบัสต้า
6
7
เดือน วันที่ สหกรณ์การเกษตรบ้านพันวาล สหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟชุมพร บริษัท เนสเล่ จำกัด
8
อ.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ อ.สวี
9
จ.ชุมพร จ.ชุมพร จ.ชุมพร
10
คละ
25
มีนาคม 15
26
" 16
27
" 17
30
" 20
31
" 21
32
" 22
33
" 23
34
35
36
หมายเหตุ :
สารกาแฟโรบัสต้า บริษัท เนสเล่ จำกัด จ.ชุมพร ไม่มีรายงานราคาเนื่องจากผลผลิตหมด
37
38